Úplná pravidla spotřebitelské soutěže společnosti Direct pojišťovna, a.s.

1. Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Direct pojišťovna, a.s. se sídlem Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, IČO: 25073958, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365 (dále jen „pořadatel, organizátor“).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 12. února 2020 do 12. března 2020 11:59:59 hodin včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Do soutěže je možné se zapojit pouze v době konání soutěže.

3. ÚCASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 ti let, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že se v době konání soutěže zaregistruje prostřednictvím e-mailové adresy. Po zaregistrování se soutěžící přihlašuje prostřednictvím svého e-mailu nebo svého facebookového profilu na adrese www.sifrovackadirect.cz. Soutěžící se se může do soutěže registrovat pouze jednou a následně je povinen se přihlašovat jedním, jím zvoleným způsobem, a sice prostřednictvím e-mailové adresy nebo svého facebookového profilu, a při řešení jednotlivých šifer je povinen se vždy přihlašovat stejně (tedy buď prostřednictvím e-mailové adresy nebo facebookového profilu). Dvojí přihlášení (tedy prostřednictvím e-mailové adresy a facebookového profilu) je vyloučeno, soutěžící je povinen si na počátku zvolit přihlášení jedno a takto se přihlašovat po celou dobu soutěže. Soutěž spočívá ve vyřešení jednotlivých šifer z celkového počtu 9 (devět), které se nachází na adrese www.sifrovackadirect.cz. Vyřešením jedné šifry se rozumí zadání a odeslání slova, které je výsledkem každé jednotlivé šifry na adr

5. VÝHRA A URČENÍ VÝHERCŮ

Určujícím kritériem výběru výherců je losování 10 (desíti) soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže a správně vyluštili alespoň 6 (šest) šifer z celkového počtu 9 (devíti). Po skončení soutěže vylosuje organizátor ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže a správně vyluštili alespoň 6 (šest) šifer z celkového počtu 9 (devíti) 10 (deset) výherců, kteří získají výhru uvedenou níže. Hlavní výhrou v soutěži je voucher v celkové hodnotě 10 000,- Kč na nákup v e-shopu Sportisimo.cz s platností voucheru do 31.3.2020 včetně, který obdrží pouze 1 (jeden) výherce (dále jen „Hlavní výhra“). Tento výherce, který obdrží tuto Hlavní výhru bude vylosován na základě náhodného výběru ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky a správně vyluštili alespoň 6 (šest) šifer z celkového počtu 9 (devíti). Dalšími výhrami v soutěži jsou reklamní předměty organizátora, a to sada, kterou obdrží každý další výherce složenou z těchto předmětů: batoh, zápisník, tužka, vlhčené ubrousky, sluneční brýle, reflexní pásek (dále jen „Další výhra“). Tyto výhry obdrží 9 (devět) soutěžících (mimo soutěžícího/výherce, který vyhrál Hlavní výhru), kteří splnili podmínky a správně vyluštili alespoň 6 (šest) šifer z celkového počtu 9 (devíti).

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherci budou o výhře neprodleně informováni prostřednictvím e-mailu obsahujícího zprávu o výhře na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl v registraci do této Soutěže nebo prostřednictvím facebookové zprávy, pokud se přihlásil pomocí facebookového účtu. Hlavní výhra bude výherci zaslána prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, který soutěžící uvedl v registraci do této Soutěže nebo prostřednictvím facebookové zprávy, pokud se přihlásil pomocí facebookového profilu. Další výhra bude každému jednotlivému výherci z celkového počtu 9 (devět) doručena na jím sdělenou a určenou adresu, to vše v souladu s ustanovením čl. 7 Pravidel. Výherci jsou povinni odpovědět pořadateli soutěže na zprávu o výhře, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání e-mailu obsahující zprávu o výhře nebo zaslané facebookové zprávy obsahující zprávu o výhře, a prokázat svou totožnost a věk pro převzetí výhry. Pokud výherci tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jejich nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Další výhra (kromě Hlavní výhry) bude každému jednotlivé výherci zaslána prostřednictvím České pošty na adresu určenou výhercem s dodejkou. Ani jednu z výher nelze převzít osobně v sídle pořadatele. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhru nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře. Za kvalitu výhry ručí organizátor, který také vyřizuje případné reklamace.

7. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící berou na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jejich osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail. V případě odeslání soutěžního komentáře výherci rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 6 Pravidel (tj. zejména doručovací adresa, fotografie a/nebo zvukový a obrazový záznam z předání výhry). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výhry. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 5, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů pořadatel, marketingové společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení technických organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožnují právní předpisy. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící berou na vědomí, že mají práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící berou na vědomí, že zpracování je transparentní, soutěžící mají právo na informace a na přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů̊, omezení zpracování, výmaz osobních údajů. Soutěžící mají rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenuti a právo vznést námitku. Soutěžící nebudou předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které mají pro nej právní účinky, nebo se jich významně̌ dotýkají. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor a pořadatel jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, prvé písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně̌ internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejnovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžou soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, nebo na e-mailové adrese info@direct.cz. Na této adrese můžou soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále můžou obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

8. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná Pravidla. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřují svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícími či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce soutěže www.sifrovackadirect..cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese provozovny pořadatele – Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY

Zaregistrováním se prostřednictvím e-mailové adresy nebo facebookového profilu na stránce www.sifrovackadirect.cz a luštěním jednotlivých šifer z celkového počtu 9 (devíti) v době trvání soutěže, tj. od 12. února 2020 do 12. března 2020 11:59:59 hodin včetně vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže.